Bij Centrum Regenboogkind worden IQ testen afgenomen bij kinderen en adolescenten
in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar oud.

De intelligentietesten die hiervoor worden gebruikt zijn de WISC-III en de RAKIT-2. Met deze IQ testen kunnen verschillende niveaus getest worden bij Centrum Regenboogkind, van hoogbegaafd tot en met matig verstandelijk beperkt. De test wordt door een NFG geregistreerde orthopedagoog met specialisatie (hoog)begaafdheid afgenomen. Deze orthopedagoog is tevens Leonardo Preferred Tester. De WISC-III en de RAKIT-2 zijn officiële IQ testen die een betrouwbaar en uitgebreid beeld geven van de cognitieve capaciteiten van het kind. De WISC-III bestaat uit een Verbaal IQ en een Performaal IQ welke samen het Totaal IQ vormen. De RAKIT-2 bestaat uit vier factoren: Verbale vlotheid, Verbaal leren, Ruimtelijke oriëntatie en Perceptueel redeneren. Deze vier factoren samen bepalen het Totaal IQ. Hierdoor kan duidelijk worden waardoor het kind tegen bepaalde dingen aanloopt in het onderwijs, zo worden de zwakke en sterke punten duidelijk in kaart gebracht. Dit levert vaak nuttige informatie op die gebruikt kan worden om het kind beter te laten functioneren op school of kan helpen bij het vinden van een geschikt schooltype. De uitkomsten van een IQ test kunnen soms heel iets anders uitwijzen dan de leerprestaties op school zouden doen vermoeden. Het geeft het werkelijke niveau van functioneren van het kind aan.

Intelligentieonderzoek

Van het intelligentieonderzoek wordt een schriftelijke rapportage gemaakt. In deze rapportage komt uitgebreide informatie te staan over het kind zelf, de werkhouding, de IQ- en factorscores, verslaglegging van elke subtest, samenvatting en conclusie. In de samenvatting en conclusie wordt vermeld of het gaat om een harmonisch of disharmonisch IQ en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Dit laatste kan alleen bij de WISC-III vastgesteld worden. Daarnaast wordt vermeld wat de ontwikkelingsleeftijd van het kind is. Bij een IQ score van 100 is de ontwikkelingsleeftijd gelijk aan de chronologische leeftijd. Dit betekent dat wanneer een kind bijvoorbeeld 8 jaar oud is (chronologische leeftijd) en hij/zij behaalt een IQ score van 100 dan heeft hij/zij een ontwikkelingsleeftijd van 8 jaar oud. Hoe hoger de IQ score is des te hoger de ontwikkelingsleeftijd is ten opzichte van de chronologische leeftijd.

Binnen vijf werkdagen na de IQ testafname is de rapportage geschreven. De rapportage wordt door middel van een gesprek overgedragen aan de ouders/verzorgers en indien gewenst  aan de leerkracht(en), zodat hier nog vragen over gesteld kunnen worden en uitgebreider op bepaalde informatie kan worden ingegaan. De ouders/verzorgers krijgen de rapportage in tweevoud ingebonden mee naar huis.

Werkwijze

Het onderzoek kan bij Centrum Regenboogkind of bij het kind thuis plaatsvinden.

Bij Centrum Regenboogkind is een geschikte testruimte waar de test wordt afgenomen en een wachtruimte voor degene die met het kind meekomt. De testruimte is zo ingericht dat er zoveel mogelijk is voldaan aan de eisen die een goede testomgeving stelt, zoals rust, weinig afleidende factoren etc.

De test kan ook bij het kind thuis worden afgenomen. Dit kan worden overwogen wanneer het kind in een onbekende omgeving mogelijk erg gespannen zal zijn, waardoor de testresultaten negatief beïnvloed kunnen worden. Wel is een geschikte testruimte van belang. Telefonisch kan overlegt worden of bij u thuis testen mogelijk is.

De testafname duurt normaal gesproken zo’n 3 tot 4 uren, dit is afhankelijk van verschillende factoren. De test kan het beste in de ochtenduren worden afgenomen omdat het kind zich over het algemeen dan beter kan concentreren dan ’s middags. Tijdens de testafname wordt af en toe gepauzeerd, zodat het kind even wat kan eten en/of drinken, even naar buiten kan etc., zodat daarna weer fris verder gegaan kan worden.

Mocht het nodig zijn meer tijd te nemen voor het onderzoek dan is het altijd mogelijk dat er een tweede dagdeel uitgetrokken wordt om het onderzoek af te maken, hier wordt ter plekke over overlegd en besloten.