1. Beroepsethiek:
Centrum Regenboogkind werkt volgens de beroepscodes van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Zie voor meer informatie www.nvo.nl en www.de-nfg.nl.

2. Alle diensten worden uitgevoerd door:
Mw. drs. J. de Boer
NVO registratienummer: 14070
NFG registratienummer: 7908267659

3. Geldig legitimatiebewijs:
De ouder/verzorger dient er zorg voor te dragen dat er een geldig legitimatiebewijs wordt meegenomen van het kind/adolescent. Hiervan wordt tijdens het intakegesprek een kopie gemaakt.

4. Verzekering:
De ouder/verzorger (waaronder het kind/adolescent is meeverzekerd) dient van te voren zelf na te gaan of hij/zij verzekerd is voor de aangeboden zorg. Hiervoor wordt verwezen naar de polis die de ouder/verzorger van de zorgverzekeraar heeft ontvangen. Tevens wordt verwezen naar de website van de betreffende zorgverzekeraar. De verzekerde dient veranderingen bij de zorgverzekeraar nauwlettend in de gaten te houden.

5. Bereikbaarheid:
De ouder/verzorger is er verantwoordelijk voor dat hij/zij goed bereikbaar is. Dat wil zeggen dat Centrum Regenboogkind te allen tijden op de hoogte is van het juiste adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres. Bij veranderingen van deze gegevens dient de ouder/verzorger Centrum Regenboogkind hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

6. Intakegesprek:
Voordat behandeling of opvoedondersteuning van start gaat vindt eerst een intakegesprek plaats met de ouder(s)/verzorger(s) en zo mogelijk ook met het kind/adolescent. Voor de intake wordt 1 uur en 30 min. gereserveerd.

7. Behandelplan:
Aan de hand van het intakegesprek wordt een behandelplan opgesteld waarin staat wat de beginsituatie is, de einddoelen, aantal behandelingen en/of opvoedondersteuning, vorm(en) van behandeling en de hieraan verbonden kosten.

8. Behandeling:
Voordat de behandeling of opvoedondersteuning van start gaat dient de behandelovereenkomst door de ouders/verzorgers en behandelaar ondertekend te worden.

9. Behandeling:
Een behandeling van een kind/adolescent duurt 50 min. Daarnaast is 10 min. gereserveerd om ervaringen uit te wisselen met de ouder/verzorger.

10. Facturen:
Iedere week worden facturen opgestuurd via de post aan de ouder/verzorger. Facturen worden naar de ouders gestuurd tenzij Centrum Regenboogkind schriftelijk/via e-mail bericht heeft gekregen van degene naar wie de factuur verstuurd kan worden dat deze de factuur wil voldoen. De facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Bij niet tijdig betalen kan worden overgegaan tot incassomaatregelen.

11. Annulering:
Wanneer door omstandigheden een afspraak niet door kan gaan dient deze 24 uur van te voren geannuleerd te worden door de ouder/verzorger. Anders worden de kosten in rekening gebracht.

12. Kosten intakegesprek:
De kosten voor een intakegesprek worden sowieso in rekening gebracht ongeacht of er na de intake sprake zal zijn van behandeling.

13. Geheimhoudingsplicht:
Wat bij Centrum Regenboogkind wordt besproken met de ouder/verzorger en/of kind/adolescent blijft bij Centrum Regenboogkind. Er is sprake van beroepsgeheim, tenzij de ouder/verzorger schriftelijk toestemming heeft verleend vertrouwelijke informatie te delen met derden.

14. Persoonsgegevens delen:
om een dossier op te stellen of een cliënt op de wachtlijst te plaatsen worden ouders en cliënten gevraagd om persoonsgegevens te delen.

15. Klachtenprocedure:
Klachten over het handelen van de orthopedagoog dienen eerst door de ouder/verzorger met de orthopedagoog te worden besproken. Indien de ouder/verzorger en orthopedagoog er samen niet uitkomen, kan de ouder/verzorger zijn/haar klacht indienen bij het Registratie en Tuchtrecht-Instituut. Voor de volledige klachtenprocedure wordt verwezen naar de folder die in de wachtkamer ligt of de website www.de-nfg.nl.