Reden van didactisch onderzoek

Een didactisch onderzoek kan helpend zijn bij kinderen die op de Cito-toetsen op school niet laten zien wat ze kunnen. Kinderen die om onduidelijke redenen niet mee kunnen komen op school, of juist ver voorlopen en het niet duidelijk is hoe groot de voorsprong daadwerkelijk is. Afhankelijk van de hulpvraag ligt de focus tijdens het onderzoek op het in kaart brengen van hiaten, inzicht krijgen in de taakaanpak en inzicht krijgen in de didactische voorsprong. Ook kunnen we eventuele blokkades zoals faalangst, moeite met concentratie of met het doorzettingsvermogen signaleren.

Werkwijze

Het doel van het didactisch onderzoek is om inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften van het kind om zo passend onderwijs aan te kunnen bieden. Door middel van het afnemen van toetsen krijgen we zicht op het didactisch niveau van het kind. Met behulp van de toetsen kan worden achterhaald hoe groot de voorsprong of achterstand van het kind is en welke strategieën het kind gebruikt.

We maken gebruik van de volgende toetsen:

  • Boom LVS Begrijpend lezen
  • Boom LVS Rekenen en Wiskunde
  • Boom LVS Technisch lezen tekst
  • Boom LVS Spelling
  • Boom LVS Hoofdrekenen

Deze toetsen zijn flexibel in te zetten. De toetsafnemer bepaalt zelf het moment waarop de leerling eraan toe is om de toets te maken. Je zit dus niet aan specifieke toetsmomenten (of toetsweken) vast. Wel zo handig. En omdat de toetsen continu genormeerd zijn, heb je op elk moment een betrouwbare uitslag.

De toetsen zijn kort en overzichtelijk. Zoals weinig talige sommen bij Rekenen-Wiskunde en korte teksten bij Begrijpend Lezen. Alle toetsen zijn binnen één lesuur af te nemen. Dit is voor veel hoogbegaafde kinderen fijn, omdat zij juist door die context aan het denken gezet worden, wat regelmatig een verkeerd antwoord oplevert.

Wij nemen de toetsen op papier af.

Het didactisch onderzoek wordt afgenomen in één of twee dagdelen met elk een blok van twee uur. Tussendoor houden we even pauze. De kinderen krijgen de vrijheid om mee te beslissen in de volgorde van de onderdelen.

Zo ziet het eruit

  • Telefonisch intakegesprek
  • Afname didactisch onderzoek inclusief observatie
  • Verslag, zowel van de observatie als van de resultaten. Daarnaast aanbevelingen voor het aanbod op school.
  • Nagesprek met ouders.